Facebook Instant Articles (Khmer): How To Setup Facebook Instant Articles For Blogger 4/4 | MMO

By  |  21 Comments

សាងប្រាក់ចំណូល​តាមរយៈ Google Blogger និង Facebook Instant Articles [ភាគទី៤ – ភាគបញ្ចប់]

How To Setup Facebook Instant Articles For Blogger 4/4

In this tutorial, I will share you the tutorial that you can get Facebook Instant Articles for a Blogger blog.

In the final step, you will know how to:
00:42 – sign up the instant articles
05:20 – claim URL and setup RSS Feed
10:10 – create style and add logo
12:18 – explore audience network
13:40 – write 5 articles
25:35 – create Ads placements
27:55 – configuration payout and
30:18 – submit your reviews

You will not have any another way to push Facebook approves your instant articles for your Blogger blog besides this instruction. You need to understand about the instant articles HTML rule and I think that it would be hard for beginner blogger, so I would share this and the easiest way for a young blogger experience to get approval from Facebook.

This will show you how to learn to blog and how to make money with the blog.

Step 01 – Create Gmail & First Blog:

Step 02 – Create Facebook Profile & Fan Page:

Step 03 – Create Blog Post & Customize Template (Khmer Font):

Thanks for support me.

Video MMO with Blogger:

Video MMO with WordPress:

Video Instant Articles Tips:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8RykSGdJ4aSH5fEH0eVaWP9rFo-r_xBb

Reblogged 3 weeks ago from www.youtube.com

21 Comments

 1. Sinath Thimoty

  December 25, 2017 at 8:13 pm

  I am really interested in your lesson, I follow what you instructed, I can not do it. Do you open class for teaching this course?
  I want to learn how to do it. sometime your video so complicated I can't get.
  It is good for learning some part from your video. If you open class please let me know I will attend your class. 092 68 20 15

 2. 75 Hours

  December 25, 2017 at 8:24 pm

  សួស្តីបង តើហេតុអីបានជា articles នៅលើប្លុក អត់ចេញនៅ product article ទាំងអស់ចឹង
  ខ្ញុំមាន៥ តែវាចេញតែ២

 3. Vouchly Seang

  December 25, 2017 at 8:33 pm

  my blog has 12 articles, but after connect in instant article it show only 1 article in production

 4. Cambodia Wonder

  December 25, 2017 at 8:59 pm

  ហេតុបានជាខ្ញុំ​ refresh អត្ថបទចូលទៅក្នង​ Production Articles មិនបានចឹង ? គឺវាចូលបានតែ ៦ អត្ថបទប៉ុណ្ណោះ តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច? អគុណ

 5. Cambodia Reader

  December 25, 2017 at 9:02 pm

  សួស្តីបង!
  ខ្ញុំបានផុសក្នុង bloger មាន​10 article ប៉ុន្តែក្នុង Product article មានតែ 5។ តើវាមានបញ្ហាអ្វីដែរបង? ហើយខ្ញុំបានសាកល្បផុសថ្មីមួយទៀត ក៏នៅតែអត់ submit ទៅ Product article ដែរ

 6. Phon Ray

  December 25, 2017 at 9:06 pm

  Hello បង​សីហា

 7. Vansokrout15 Vansokrout15

  December 25, 2017 at 9:34 pm

  បងបើវាមិនចេញLoad Product Articles មកសោះ​​ យើងធ្វើមេចទៅបង?

 8. chorn samol

  December 25, 2017 at 9:57 pm

  ខ្ញុំដាក់មិនបានសោះ086451025

 9. Cambodia tech

  December 25, 2017 at 10:02 pm

  ខ្ញុុំបានធ្វើតាមបងរួចហើយតែវានៅតែមិនLoad Product Articles មកសោះ​​ តើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងណា?

 10. Sdab Music

  December 25, 2017 at 10:14 pm

  Thanks for sharing good video.

 11. Khmer Act

  December 25, 2017 at 10:41 pm

  Dear bro , i put swift code that you show on video but it's not correct. what's problem?

 12. Prom Sineth

  December 25, 2017 at 11:02 pm

  Do you have phone number ? can you send it to me now? i only want to ask you some questions i try to watch you videos many time but i still wonder for some inappropriate thing which i need to know more, i can see the income or the graphic how to income in the ads manager or in campaign i don't see it in revenue so what can i do ?

 13. CHRean CHRun

  December 25, 2017 at 11:29 pm

  Hi brother ខ្ញុំចង់សួរបងមួយនៅក្នុងហ្វេសinstand និងវាបង្ហាញផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងផេករបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបង។​ ដោយខ្ញុំបានផ្ជាប់រួចរាល់ហើយ គ្រាន់តែវាអត់ចេញផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មតែប៉ុណ្ណឹងទេ។ តើនេះមកពីបញ្ហាអ្វីទៅបង?

 14. INTERNATIONAL EDUCATION

  December 25, 2017 at 11:55 pm

  បង Account Bank មួយ(one visa card)អាចយកមកប្រើលើFacebook Instant Articlesពីរបានទេ

 15. StarMusic and comedy

  December 26, 2017 at 12:01 am

  ដូចជារញែរញ៉ៃដល់ហើយ តើការធ្វើវីដេអូនិងសំរាប់អ្នកចេះ ឫ សំរាប់មនុស្សទូទៅរៀនធ្វើតាម

 16. Reoun Record Official Channel

  December 26, 2017 at 12:18 am

  Subscribe បងរួចហើយ subscribe ខ្ញុំវិញផង

 17. Learn To Sing And Lyrics

  December 26, 2017 at 12:30 am

  Bong blogger me Approved បំពេញគ្រប់ទាំងអស់ ចេញទាំងអស់( live ក៏ចេញហើយ code ក៏កែហើយ) អត់ តែ១ អត់ចេញសញ្ញា រន្ទះ មកពីអីគេបង ជួយប្រាប់តិចបានអត់។ ពេលចុចទៅលោតចូល blogger តែម្ដង។ ហើយblogger me terb tea approved ban 3 day. mok pi New or?

 18. swabhav Mishra

  December 26, 2017 at 12:40 am

  my review is approved and my posts are also shows live but where can i see preview of my published post in mobile

 19. Oun ka

  December 26, 2017 at 1:01 am

  ចូលដល់codeឡើងវ៉ល់

 20. TheGamingAndroid

  December 26, 2017 at 1:29 am

  pls help me sir, i followed your video completely, it was very helpful.
  after i put my rss into production and development, there are no published instant articles.
  http://thegamingandroidyoutube.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=rss
  this is my rss i even tried adding s in http it didn't work pls help me. what to do.
  pls i have 20k subs i very much need my facebook instant articles to work

 21. New Punjabi VIDEO

  December 26, 2017 at 1:30 am

  When i click on product articles it pop up this message below
  Insights data from May 11, 2017 to May 25, 2017 has not been fully captured. Please check back later for updates.
  Learn More.plz help me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *